Mongolian organic leather knee-high boots
420,000 x 1 = Төгрөг MNT 420,000 Төгрөг MNT
Хувийн мэдээлэл
Захиалгын мэдээлэл
Дүн
Хүргэлтийн нөхцөл 0
Нийт 0
Хүргэлтийн нөхцөл сонгох:
Хэрэглэгч худалдан авч буй бараа, үйлчилгээний төлбөрийг урьдчилж бүрэн төлснөөр захиалга баталгаажина. Хүргэлт захиалга баталгаажсанаас хойш 48 дотор хийгдэх болно. Захиалгын төлбөр 24 цагийн дотор байгууллагын дансанд орж ирээгүй тохиолдолд захиалга автоматаар цуцлагдаж хүргэлт хийгдэхгүй.

Төлбөрийн нөхцөл

  • Захиалгын нийт үнийн дүнг Мобайл банк, Интернет банкаар шилжүүлж төлөх эсвэл банканд очиж дансаар шилжүүлж төлөх бол энэ сонголтыг хийнэ үү